Ultrasoon reinigen in Friesland

Welkom op de website van UltrasoonService! UltrasoonService is gespecialiseerd in:

  • het ultrasoon reinigen van Carburateurs voor motorfietsen, brommers, scooters, auto’s, campers en boten.
  • het testen en ultrasoon reinigen van Brandstofinjectoren.
  • Ook het reinigen van overige onderdelen is uiteraard mogelijk.


Wat is ultrasoon reinigen?

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad ontstaat doordat (voor de mens niet waarneembare) geluidsgolven door het water met de reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de reinigingsvloeistof tot gevolg.. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los Zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen te komen die niet zichtbaar zijn voor het oog of zijn schoon te maken met de hand. Zodoende worden dus ook alle kleine kanalen in bijvoorbeeld carburateurs en sproeiers effectief gereinigd voor optimale prestaties.

UltrasoonService beschikt over een ruim Ultrasoon reinigingsbad waardoor we meerdere onderdelen, of ook grotere onderdelen gemakkelijk en effectief ultrasoon kunnen reinigen. Ons ultrasoonbad is tevens verwarmd, zodoende is de reinigingskracht erg effectief en komt ook hardnekkige vervuiling eerder los. Naast het verwarmen van het bad, voegen wij ook nog een speciale ultrasoonvloeistof toe. Als ultrasoonvloeistof gebruiken we enkel biologisch afbreekbare  reinigers welke speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik in ultrasoonreinigers.

Onze Verzend- / reinigingsservice.

Bent u woonachtig in Friesland, geen probleem. Wij hebben Verzend- en reinigingsservice! Ae u een carburateur of onderdeel heeft wat ultrasoon gereinigd moet worden, dan kunt u het eenvoudig naar ons opsturen, wij reinigen ultrasoon vervolgens uw carburateurs of onderdelen en versturen alles gereinigd weer terug naar uw adres.

Plaatsen in Friesland voor onze Ultrasoonservice

Weststellingwerf, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf, De Fryske Marren, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Leeuwarden, Harlingen, Terschelling, Vlieland, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Ameland, Schiermonnikoog, Achtkarspelen, Oosterstreek, Easterstreek, Zandhuizen, Sânhuzen, Noordwolde, Noardwâlde, Noordwolde-zuid, Noardwâlde-Súd, Boijl, Boyl, Boekelte, Rijsberkampen, Rysberkamp, Vinkega, Finkegea, De Hoeve, Steggerda, Overburen, Oerbuorren, Peperga, Pepergea, De Blesse, Blesdijke, Blesdike, Gorredijk, De Gordyk, Kortezwaag, Koartsweagen, Oosterend, Jonkerslân, Jonkersland, Langezwaag, Langsweagen, Nieuwe Vaart, Nije Feart, Luxwoude, Lúkswâld, Grootwijngaarden, Tijnje, De Tynje, Rolbrug, Rolbrêge, Uilesprong, De Ulesprong, Terwispel, Lippenhuizen, Lippenhuzen, Haneburen, Jubbegaastercompagnie, De Kompenije, Vosseburen, Hemrik, De Himrik, Hemrikerverlaat, Himrikerfallaat, Jubbega, Jobbegea, Jubbega(-)Schurega, Jubbega 3e Sluis, Tredde Slûs, Hoornsterzwaag, Oudehorne, Aldhoarne, Nieuwehorne, Nijhoarne, Bontebok, Oldeberkoop, Aldeberkeap, Deddingabuurt, Nijeberkoop, Nijeberkeap, Makkinga, Makkingea, Laagduurswoude, Leech-Duerswâld, Twijtel, Twitel, Veneburen, Elsloo, Tronde, Zuidhorn, Súdhorn, Langedijke, Langedike, Appelscha, Appelskea, Aekinga, Oud-Appelscha, Ald-Appelskea, Terwisscha, Willemstad, Ravenswoud, Ravenswâld, Fochteloo, De Fochtel, Oosterwolde, Easterwâlde, Bentemaden, Boekhorst, Hoogeduurswoude, Heech Duerswâld, Jardinga, De Knolle, Venekoten, Fenekoaten, Weper, De Weper, Weperpolder, Haule, De Haule, Haulerwijk, Haulerwyk, Waskemeer, Waskemar, Janssenstichting, Donkerbroek, Moskou, Petersburg, It Hearrenfean, Terband, Terbant, Oudeschoot, Aldskoat, Anneburen, Annebuorren, Nieuweschoot, Nijskoat, Oranjewoud, Oranjewâld, Mildam, Mildaam, Katlijk, Ketlik, De Knipe, De Knijpe, Benedenknipe, Bovenknipe, Gersloot, Gersleat, Oudewegstervaart, Aldeweisterfeart, Tjalleberd, Tsjalbert, Luinjeberd, Lúnbert, Spitsendijk, Rottum, Rotstergast, Rotstergaast, Rotsterhaule, Onland, Polle, Sint Jansgea, Sintjohannesga, Aldehaske, Oudehaske, Nijehaske, Vegelinsoard, Vegelinsoord, Haskerdijken, Haskerdiken, Sythuizen, Sythuzen, Nieuwebrug, Nijbrêge, Wolvega, Wolvegea, Oldeholtpade, Aldeholtpea, Nijeholtpade, Nijeholtpea, Ter Idzard, Teridzert, Oldeholtwolde, Aldeholtwâlde, Sonnega, Sonnegea, Oldetrijne, Aldetrine, Nijetrijne, Nijetrine, Spanga, Spangea, Scherpenzeel, Skerpenseel, Langelille, De Langelille, Munnekeburen, Munnekebuorren, Gracht, De Gracht, Oldelamer, Aldlemmer, Nijelamer, Nijelemmer, Nijeholtwolde, Nijeholtwâlde, Slijkenburg, Slikenboarch, Akkrum, Henshuizen, Jinshuzen, Oude Schouw, Alde Skou, Terherne, Terhorne, Nes, Burstum, Birstum, Sorremorre, Soarremoarre, Aldeboarn, Oldeboorn, Easterboarn, Oosterboorn, Poppenhuzen, Poppenhuizen, Warniahuizen, Goëngahuizen, Goaijingahuzen, De Jouwer, Joure, Sniksweach, Snikzwaag, Haskerhoarne, Haskerhorne, Reahel, Rohel, Fjouwerhûs, Vierhuis, Dolsterhúzen, Delfstrahuizen, Zevenbuurt, Goaiïngaryp, Goingarijp, Ballingbuer, Ballingbuur, De Broek (Broek-Noord), Broek (Broek-Noord), Broek-Zuid, Ousterhaule, Ouwsterhaule, Ousternijegea, Ouwster-Nijega, Alde Ouwer, Oldeouwer, Dunegea, Doniaga, Skarsterbrêge, Scharsterbrug, Sint Nyk, Sint Nicolaasga, Finkebuorren, Finkeburen, Heide, De Rijlst, Tsjerkgaast, Tjerkgaast, Spannenburch, Spannenburg, Jiskenhuzen, Idskenhuizen, Teroele, Langwar, Langweer, Boarnsweach, Boornzwaag, Boarnsweach oer de Wielen, Boornzwaag over de Wielen, Legemar, Legemeer, Diken, Dijken, Kûfurderrige, Koufurderrige, De Lemmer, Lemmer, Jistergea, Eesterga, Follegea, Follega, Oosterzee, Eastersee, Oosterzee Buren, Eastersee Buorren, Gietersebrug, Giterskebrêge, Oosterzee Gietersebrug, Eastersee Giterskebrêge, Ychten, Echten, Commissiepolle, Bantegea, Bantega, Skoattersyl, Schoterzijl, Ychtenbrêge, Echtenerbrug, Eagmaryp, Akmarijp, Terkaple, Wâldsein, Woudsend, Smelbrêge, Smallebrugge, Yndyk, Indijk, Ypekolsgea, Ypecolsga, Sleat, Sloten, Balk, Wikel, Wijckel, De Bargebek, Bargebek, Iwert, Rûgehúzen, Ruigahuizen, Sondel, Delbuorren, Delburen, Nijemardum, Nijemirdum, Heaburgen, Hooibergen, Nij Amerika, Nieuw Amerika, Aldemardum, Oudemirdum, Skou, Schouw, Harich, De Bels, Harich Westerein, Harich Westerend, Riis, Rijs, Murns, Mirns, Bakhúzen, Bakhuizen, Ealahúzen, Elahuizen, Trophorne, Aldegea, Oudega, Kolderwâlde, Kolderwolde, Himmelum, Hemelum, Nijbuorren, Snits, Sneek, De Gaastmar, Gaastmeer, Fiskersbuorren, Vissersburen, De Lytse Gaastmar, Kleine Gaastmeer, Idzegea, Idzega, Sânfurd, Sandfirden, Blauhûs, Blauwhuis, Westhim, Westhem, Feytebuorren, Abbegea, Abbega, Abbegeasterkeatting, Abbegaasterketting, Pikesyl, Piekezijl, Easthim, Oosthem, Draeisterhuzen, Draaisterhuizen, Heech, Heeg, It Beaken, Lytshuzen, Lijtshuizen, Osingahuzen, Osingahuizen, De Hommerts, Hommerts, Lippenwâlde, Lippenwoude, Jutryp, Jutrijp, Twellingea, Uitwellingerga, Toppenhuzen, Oppenhuizen, Offenwier, Offingawier, Gau, Gauw, Goaiïngea, Goënga, Skearnegoutum, Scharnegoutum, Nykleaster, De Pôle, Loaiïngea, Loënga, Turns, Tirns, Annabuorren, Ysbrechtum, IJsbrechtum, Boazum, Bozum, Klaeiterp, Makkum, Britswert, Britswerd, Jeth, Swaenwert, Wiuwert, Wieuwerd, Rien, Lytsewierrum, Lutkewierum, Dearsum, Deersum, Bernsterburen, Sibrandabuorren, Sijbrandaburen, Spears, Speers, Drylts, IJlst, Nijesyl, Nijezijl, Greonterp, Boalsert, Bolsward, Laad en Zaad, Warkum, Workum, Kleine Wiske, Hylpen, Hindeloopen, Starum, Stavoren, Warns, Waarns, Laaksum, Laaxum, Skarl, Scharl, Molkwar, Molkwerum, Koaldum, Koudum, Bovenburen, Galamadammen, Grote Wiske, It Heidenskip, Heidenschap, Brânbuorren, Brandeburen, De Hel, Wommels, Littenserbuorren, Littenserburen, Kûbaard, Kubaard, De Grits, Swarte Beien, Iens, Edens, Easterein, Skrok, Itens, Reahûs, Roodhuis, Meilahuzen, Meilahuizen, Hidaard, Hidaardersyl, Hoekens, De Kliuw, De Klieuw, Tryehuzen, Trijehuzen, Hartwert, Hartwerd, Burchwert, Burgwerd, Himert, Hemert, Sjungadyk, Sjungadijk, Hichtum, Skettens, Schettens, Longerhou, Longerhouw, Skraard, Schraard, Wûns, Wons, Hayum, Wytmarsum, Witmarsum, It Fliet, Harkezijl, Kampen, Koudehuizum, Penjum, Pingjum, De Blokken, Strand, Surch, Zurich, Gooium, Koarnwertersân, Kornwerderzand, Koarnwert, Cornwerd, Engwier, Skuzum, Idsegahuizum, Piaam, Kooihuizen, Gaast, Wonneburen, Allingawier, Vierhuizen, Eksmoarre, Exmorra, Eksmoarresyl, Exmorrazijl, Ferwâlde, Ferwoude, Doniaburen, Scharneburen, Hieslum, Atzeburen, Idzerdabuorren, Idserdaburen, Parregea, Parrega, Jousterp, Rytseterp, Rijtseterp, Dedzjum, Dedgum, Arkum, Tsjerkwert, Tjerkwerd, Baburen, Ymswâlde, Eemswoude, Jonkershuizen, Breesândyk, Breezanddijk, Nijlân, Nijland, Tsjalhuzum, Tjalhuizum, Folsgeare, Folsgare, Wolsum, Fijfhûs, Vijfhuis, Jouswerd, Remswerd, Nijhuzum, Nijhuizum, Franeker, Frjentsjer, Doijum, Doaium, Kie, Kiesterzijl, Kiestersyl, Lutjelollum, Lytselollum, Miedum, Salverd, Salvert, Arkens, War, Tzum, Tsjom, Fatum, Tritzum, Tritsum, Hitzum, Hitsum, Sopsum, Achlum, Herbaijum, Hjerbeam, Dongjum, Doanjum, Boer, Ried, Rie, Peins, Schalsum, Skalsum, Zweins, Sweins, Kingmatille, Keimpetille, Skingen, Schingen, Kimswert, Kimswerd, Dyksterbuorren, Dijksterburen, Arum, Baardbuorren, Baarderburen, Grauwe Kat, Lollum, Winsum, Skyldum, Weakens, Húns, Huins, Rewert, Rewerd, Leons, Lions, Baerd, Baard, Easterlittens, Oosterlittens, Skrins, Schrins, Wieuwens, Sprong, Wammert, Baaium, Baijum, Wjelsryp, Welsrijp, ’t Heechhout, Tsjeppenbûr, Tjeppenboer, Westerein, Westerend, Spannum, Bonkwert, Bonkwerd, Hinnaard, Hennaard, Montsamabuorren, Waaksens, Waaxens, De Bieren, Tzummarum, Tsjummearum, Koehool, Koehoal, Firdgum, Furdgum, Klooster-Lidlum, Kleaster-Lidlum, Oosterbierum, Easterbierrum, Sexbierum, Seisbierrum, Pietersbierum, Pitersbierrum, Roptazijl, Roptasyl, Wijnaldum, Winaem, Voorrijp, Foarryp, Harns, Ungabuurt, Midlum, Mullum, De Blijnse, West Terschelling, West-Skylge, West aan Zee, West oan See, Hee, Kaard, Kaart, Horp, Baaiduinen, Baaidúnen, Kinnum, Kinum, Midsland, Midslân, Midsland-Noord, Midslân-Noard, Midsland aan Zee, Midslân oan See, Striep, Seeryp, Landerum, Formerum, Formearum, Formerum aan Zee, Formearum oan See, Lies, Hoorn, Hoarne, Oost-Vlieland, East-Flylân, Ljouwert, Grou, Grouw, Goattum, Gotum, Suorein, Zuiderend, Warten, Wartena, Warstiens, Wergea, Warga, Domwier, Narderbuorren, Eagum, Aegum, Idaerd, Idaard, Reduzum, Roordahuizum, Friens, Jirnsum, Irnsum, Abbenwier, Abbengawier, Raerd, Rauwerd of Raard, Flânsum, Flansum, Ingwert, Engwerd, Tsienzerbuorren, Poppenwier, Poppingawier, Tersoal, Terzool, Groot Wieren, Easterwierrum, Oosterwierum, Tsjerkebuorren, Mantgum, Skillaerd, Schillaard, Tsjeintgum, Tjeintgum, Jorwert, Jorwerd, Fûns, Fons, Hesens, De Hem, De Him, Weidum, It Wiel, Bears, Beers, Jellum, Hilaard, Hijlaard, Hoptille, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Marssum, Ritsumasyl, Ritsumazijl, Dronryp, Dronrijp, Hatsum, Hatzum, Menaam, Menaldum, Slappeterp, Ingelum, Engelum, Berltsum, Berlikum, Kleaster Anjum, Klooster Anjum, Wier, Bitgum, Beetgum, Bitgummole, Beetgumermolen, Dyksterhuzen, Dijksterhuizen, Minnertsga, Minnertsgea, Stiens, Tichelwurk, Tichelwerk, Feinsum, Finkum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Cornjum, Jelsum, ’t Haantje, Gytsjerk, Giekerk, Gytsjerksterhoeke, Oentsjerk, Oenkerk, Mûnein, Molenend, Aldtsjerk, Oudkerk, Zevenhuizen, Sawnhuzen, Readtsjerk, Roodkerk, Alde Leije, Oude Leije, Vrouwbuurtstermolen, Nij Altoenae, Marrum, Westernijtsjerk, Westernijkerk, Hallum, Hallumerhoeke, Hallumerhoek, Westhoek, St.-Annaparochie, Sint-Anne, Vrouwenparochie, Froubuorren, Oude Biltzijl, Ouwe-Syl, Nieuwebildtzijl, Nije-Syl, Vijfhuizen, St.-Jacobiparochie, Sint-Jabik, Zwarte Haan, Swarte Haan, Lekkum, Snakkerburen, Snakkerbuorren, Goutum, Teerns, Tearns, Hempens, Himpens, Hoek, Zuiderburen, Suderbuorren, Swichum, Wirdum, Wurdum, Tjaard, Wytgaard, Wijtgaard, Noardein, Noordeinde, Wyns, Wijns, Bartlehiem, Tergrêft, Dokkum, Betterwird, Betterwurd, Damwâld, Damwoude, Ikkerâld, Akkerwoude, Rinsumageast, Rinsumageest, Sibrandahûs, Sijbrandahuis, Jannum, Janum, Broeksterwâld, Broeksterwoude, De Falom, De Valom, Burdaard, Birdaard, Wâlterswâld, Wouterswoude, Driezum, Driesum, Aalsum, Ealsum, Wetsens, Wetzens, Metslawier, Mitselwier, Reidswal, Reidswâl, Jouswier, Lyts Midhuzen, Klein Medhuizen, Oostrum, Eastrum, Tilburen, Tilbuorren, Ee, Ie, Dijkshorne, Dykshoarne, Grut Midhuzen, Groot Medhuizen, Ald Terp, Oude Terp, Tibma, De Tibben, Engwierum, Ingwierrum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dokkumer Nije Silen, Mounebuorren, Nieuwland, Nylân, Anjum, Eanjum, Abbewier, Jewier, Ezumazijl, Iezumasyl, Oostmahorn, De Skâns, Stiem, Teerd, Teard, Lioessens, Ljussens, Morra, Moarre, Paesens, Peazens, Oosternijkerk, Easternijtsjerk, Bollingawier, Bollingwier, Niawier, Nijewier, Wierum, Moddergat, Hantumhuizen, Hantumhuzen, Hantumerhoek, Hantumerhoeke, Ternaard, ’t Schoor, Skoar, Teijeburen, Teyebuorren, Fiifhuzen, Visbuurt, Fiskbuorren, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, De Lytse Jouwer, Holwerd, Holwert, Drieboerehuizen, Trijeboerehuzen, Kletterbuurt, Kletterbuorren, Brantgum, Foudgum, Raard, Bornwird, Boarnwert, Bornwirdhuizen, Boarnwerthuzen, Hollum, Ballum, Buren, Bueren, Skiermûntseach, Oosterburen, Aisterbun, Blije, Blija, Farebuorren, Vaardeburen, Ferwert, Ferwerd, Boatebuorren, Boteburen, De Ryp, De Rijp, Hegebeintum, Hogebeintum, Ginnum, Genum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wânswert, Wanswerd, Bartlehiem F, Tergracht, Drachten, Het Zuid, It Súd, Buitenstverlaat, Bûtenstfallaat, Drachten Azeven, Folgeren, De Folgeren, Kortehemmen, Koartehimmen, Zandburen, Boornbergum, Boarnburgum, Galhoeke, De Galhoek, De Wilgen, De Wylgen, Smalle Ee, Smelle Ie, De Veenhoop, De Feanhoop, De Gaasten, Hooidammen, De Headammen, De Kooi, Opperburen, Sytebuorren, Uiteinde, Nijega, Nijegea, Eibertsgeasten, Egbertsgaasten, Middelburen, Wierren, De Wierren, Opeinde, De Pein, De Tike, Rottevalle, Rottefalle, Drachtstercompagnie, De Drachtster Kompenije, Luchtenveld, Houtigehage, De Houtigehage, Surhuisterveen, Surhústerfean, Boelenslaan, Boelensloane, Duurswoude, Duerswâld, Wijnjewoude, Wynjewâld, Heidehuizen, Klein Groningen, Sparjebird, Sparjeburd, Wijnjeterp, Weinterp, Wijnjeterpverlaat, Weinterpferlaat, Bakkeveen, Bakkefean, Beetsterzwaag, Beetstersweach, Oud Beets, Aldbeets, Nij Beets, Olterterp, Ureterp, Oerterp, Selmien, Ureterp aan de Vaart, Oerterp oan de Feart, Ureterpervallaat, Oerterp Fallaat, Siegerswoude, Sigerswâld, Voorwerk, It Foarwurk, Frieschepalen, Fryske Peallen, Burgum, Bergum, Hurdegaryp, Hardegarijp, Quatrebras, Feanwâldsterwâl, Veenwoudsterwal, Tytsjerk, Tietjerk, De Lytse Geast, Ryptsjerk, Rijperkerk, Swarteweisein, Zwartewegseind, Noardburgum, Noordbergum, Kûkherne, Kuikhorne, Simmerdyk, Zomerdijk, Jistrum, Eestrum, Eastermar, Oostermeer, It Heechsân, Hoogzand-Oostermeer, Skûlenboarch, Schuilenburg, ’t Wytfean, Witveen, Sumar, Suameer, Sumarreheide, Suameerderheide, Garyp, Garijp, Iniaheide, Earnewâld, Eernewoude, Suwâld, Suawoude, Feanwâlden, Veenwouden, De Westereen, Zwaagwesteinde, Harkema, De Harkema, Buweklooster, Bouwekleaster, Hamshorn, Hamsherne, Surhuizum, Surhuzum, Kortwoude, Koartwâld, Ophuis, Ophûs, Surhuizumer Mieden, Surhuzumer Mieden, Augustinusga, Stynsgea, Blauwverlaat, Blauforlaet, Roodeschuur, Reaskuorre, Buitenpost, Bûtenpost, De laatste Stuiver, De léste Stuver, Lutkepost, Lytsepost, Twijzel, Twizel, Twijzelerheide, Twizelerheide, Kootstertille, Koatstertille, De Kooten, De Koaten, Opperkooten, Opperkoaten, Drogeham, Droegeham, Kollum, Kollumeroudzijl, Augsbuurt-Lutjewoude, Lytsewâld, Kollumerpomp, De Pomp, Oudwoude, Aldwâld, Aldwâldmersyl, Hûsternoard, De Wygeast, Wijgeest, Westergeest, Westergeast, Kettingwier, Keatlingwier, Westerburen, Westerbuorren, Triemen, De Trieme, Veenklooster, Feankleaster, Kollumerzwaag, Kollumersweach, Zandbulten, Sânbulten, Zwagerbosch, Sweagerbosk, Burum, Warfstermolen, Warfstermûne, Halfweg, De Keegen, De Kolk, Leegte, Munnekezijl, Krabburen, De Schans, Gerkesklooster, Gerkeskleaster, Dorp, Stroobos, Strobos, Gerkesklooster-Stroobos, Gerkeskleaster-Strobos, Broek, Makkkum, Klooster Lidlum, West-Terschelling, Alde Leie, Oudebildtzijl, Augsbuurt